آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبستان پسرانه دوره دوم سما

19 دیهنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

05 دیدبستان پسرانه دوره دوم سما

04 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

رنگ خدایی

حسین خادم پور ارانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه دوره اول سما

سه کوتوله در جنگل

علی جاسبی نیا

داستانی

دبستان پسرانه دوره اول سما

هلوی شکمو و مهمانی کرمها

هاجر زمانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه دوره اول سما

آشنایی با جانداران

علی ذوالفقاری

جانور شناسی

دبستان پسرانه دوره اول سما

فرشته های

سعید عسگری

شعر کودکان

دبستان پسرانه دوره اول سما

حسنی خلبان شده

بتول سعیدی

شعر کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

پویا پاکنژاد

مسابقه: کانگورو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

عدنان جمشیدی

مسابقه: کانگورو

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

امیر محمد مصافی

مسابقه: کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ایلیا مناف زاده

مسابقه: کانگورو

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

امیرعلی کریم پور

مسابقه: کانگورو

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

امیر محمد مصافی

مسابقه: کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

امیرحسین رضایی منش

مسابقه: کانگورو

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

عرشا شوقی

مسابقه: کانگورو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سمانه شاهدي سقرلوچاي

1388/02/03

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

مريم قنبري نمين

1380/02/07

دبستان دخترانه سما

رزين حسين پور

1389/02/01

دبستان دخترانه سما

سنا زارع صادق

1390/02/05

دبستان پسرانه دوره اول سما

عطا نعمتي

1390/02/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائزه ظفرمحمدي

1384/02/04

دبستان پسرانه دوره اول سما

رادين فلاح

1388/02/05

دبستان پسرانه دوره اول سما

آرشا طلائي عنبران

1389/02/01

دبستان دخترانه سما

آيشين گيلدهي

1391/02/02

دبستان دخترانه سما

هستي محمدي بنه حور

1388/02/08