آخرین اخبار مدارس


02 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

فرشته های

سعید عسگری

شعر کودکان

دبستان پسرانه سما

سه کوتوله در جنگل

علی جاسبی نیا

داستانی

دبستان پسرانه سما

رنگ خدایی

حسین خادم پور ارانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه سما

هلوی شکمو و مهمانی کرمها

هاجر زمانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه سما

آشنایی با جانداران

علی ذوالفقاری

جانور شناسی

دبستان پسرانه سما

حسنی خلبان شده

بتول سعیدی

شعر کودکان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)