آخرین اخبار مدارس


02 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

حسنی خلبان شده

بتول سعیدی

شعر کودکان

دبستان پسرانه سما

فرشته های

سعید عسگری

شعر کودکان

دبستان پسرانه سما

آشنایی با جانداران

علی ذوالفقاری

جانور شناسی

دبستان پسرانه سما

سه کوتوله در جنگل

علی جاسبی نیا

داستانی

دبستان پسرانه سما

هلوی شکمو و مهمانی کرمها

هاجر زمانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه سما

رنگ خدایی

حسین خادم پور ارانی

داستانی تخیلی

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

محمدصادق داداشپور

مسابقه: مداحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

رضا شفقتی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

یاسین یاسایی

مسابقه: نویسنده کتاب(فصل نامه)

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی سلمانی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

دانیال ریحانی

مسابقه: هنر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سپاس بهشتی

مسابقه: هنر

رتبه: اول

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

طناز یوسفی پور

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرعلی عزیزان

مسابقه: مسابقات اسکیت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

کیارش نانی

مسابقه: نویسنده کتاب

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

پویان پوررمضانی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

بردیا باقری اصل

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیارش رستم پی

مسابقه: مسابقات اسکیت

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

محمدرضا سيف جمالي جمال آباد

1378/12/03

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

اميرحسين شال چي مقدم

1378/12/05

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

زهرا صلحي

1377/12/05

دبستان دخترانه سما

ملورين حبيب

1389/12/07