آخرین اخبار مدارس


30 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

20 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

19 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

28 آباندبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه دوره اول

حسنی خلبان شده

بتول سعیدی

شعر کودکان

دبستان پسرانه دوره اول

رنگ خدایی

حسین خادم پور ارانی

داستانی تخیلی

دبستان دخترانه

قصه چهارده معصوم

حسین فتاحی

مذهبی

دبستان پسرانه دوره اول

هلوی شکمو و مهمانی کرمها

هاجر زمانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه دوره اول

فرشته های

سعید عسگری

شعر کودکان

دبستان پسرانه دوره اول

آشنایی با جانداران

علی ذوالفقاری

جانور شناسی

دبستان دخترانه

دنیای دانش

فرزانه کریمی

علمی

دبستان دخترانه

قصه های شیرین جهان

بیژن نامجو

داستانی - عامیانه

دبستان پسرانه دوره اول

سه کوتوله در جنگل

علی جاسبی نیا

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه

یلدا پیکری

مسابقه: جشنواره نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

اسرا بني شعبان

1388/12/11

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه

زهرا عبداللهي نوده

1382/12/10

دبستان دخترانه

سارينا سرافراز

1387/12/10

دبیرستان دوره اول دخترانه

مريم صادقي تاجي بيوك

1384/12/12

دبستان دخترانه

نازلي سياوش

1391/12/13

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه

نازنين لياقت

1383/12/15

دبستان دخترانه

آوينا تعليميان

1393/12/10

دبیرستان دوره اول دخترانه

الينا قاسمي

1386/12/11

دبستان پسرانه دوره اول

كميل بابائي

1391/12/09

دبستان دخترانه

مايسا حكمت

1390/12/11

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه

سارينا فرضي

1382/12/10

دبستان پسرانه دوره اول

يزدان فهيم لميري

1391/12/09

دبستان پسرانه دوره اول

آراز سهراب نژاد

1391/12/13

دبستان پسرانه دوره اول

اميرعباس ساسانيان

1390/12/10

دبستان دخترانه

آتنا وانكو

1391/12/15

دبستان دخترانه

اسرا نديري

1388/12/10