آخرین اخبار مدارس


02 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

رنگ خدایی

حسین خادم پور ارانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه سما

هلوی شکمو و مهمانی کرمها

هاجر زمانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه سما

سه کوتوله در جنگل

علی جاسبی نیا

داستانی

دبستان پسرانه سما

حسنی خلبان شده

بتول سعیدی

شعر کودکان

دبستان پسرانه سما

فرشته های

سعید عسگری

شعر کودکان

دبستان پسرانه سما

آشنایی با جانداران

علی ذوالفقاری

جانور شناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیرعلی عزیزان

مسابقه: مسابقات اسکیت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مانی پاکنژاد

مسابقه: مسابقا ت کانگورو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد مهدی امیدی

مسابقه: هنر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

پویان پوررمضانی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

بردیا باقری اصل

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

رادین میرزاده

مسابقه: مسابقا ت کانگورو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کیارش رستم پی

مسابقه: مسابقات اسکیت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

کیارش نانی

مسابقه: نویسنده کتاب

رتبه: اول

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

محمدصادق داداشپور

مسابقه: مداحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابولفضل جعفری

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر علی کریم پور

مسابقه: مسابقات اسکیت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر علی کریم پور

مسابقه: نویسنده کتاب

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

يوسف جمشيدي خليفه لو

1384/05/05

دبستان پسرانه سما

ارشان علي پور

1390/05/03

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

فرناز شربياني

1379/05/08

دبستان دخترانه سما

مهسا حسيني ينكجه

1388/05/05

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

سحر پالودي

1379/05/05

دبستان دخترانه سما

فاطمه مظفري

1390/05/02

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

رضا نشاني

1379/05/03

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

مريم عزيززاده ننه كران

1378/05/06

دبستان پسرانه سما

فراز ثمن زاد

1388/05/06

دبستان پسرانه سما

پويا پاك نژاد

1386/05/04

دبستان پسرانه سما

گرشا معاشيان

1388/05/08