آخرین اخبار مدارس


04 دیدبستان پسرانه سما

30 آذردبستان پسرانه سما

17 آذردبستان پسرانه سما

15 آذردبستان پسرانه سما

11 آذردبستان پسرانه سما

01 آذردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

سه کوتوله در جنگل

علی جاسبی نیا

داستانی

دبستان پسرانه سما

آشنایی با جانداران

علی ذوالفقاری

جانور شناسی

دبستان پسرانه سما

هلوی شکمو و مهمانی کرمها

هاجر زمانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه سما

فرشته های

سعید عسگری

شعر کودکان

دبستان پسرانه سما

حسنی خلبان شده

بتول سعیدی

شعر کودکان

دبستان پسرانه سما

رنگ خدایی

حسین خادم پور ارانی

داستانی تخیلی

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

نازنین فیضی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آدرين حسني

1389/11/06

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

تارا آقاجاني چوبه

1378/11/03

دبستان پسرانه سما

ارشيا نوري مريان

1384/11/01

دبستان پسرانه سما

عرشيا ولي زاده

1387/11/06

دبستان دخترانه سما

هلنا خالقويردي پور

1388/11/03

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

سمانه پناهي مريان

1377/11/04

دبستان دخترانه سما

سيده پارميدا هاشمي بيگزادمحله

1387/11/08

دبستان پسرانه سما

طاها گرمي

1388/11/03

دبستان پسرانه سما

سام رمضاني

1387/11/01