آخرین اخبار مدارس


02 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

سه کوتوله در جنگل

علی جاسبی نیا

داستانی

دبستان پسرانه سما

آشنایی با جانداران

علی ذوالفقاری

جانور شناسی

دبستان پسرانه سما

رنگ خدایی

حسین خادم پور ارانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه سما

فرشته های

سعید عسگری

شعر کودکان

دبستان پسرانه سما

حسنی خلبان شده

بتول سعیدی

شعر کودکان

دبستان پسرانه سما

هلوی شکمو و مهمانی کرمها

هاجر زمانی

داستانی تخیلی

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

طناز یوسفی پور

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد مهدی امیدی

مسابقه: هنر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهراد جاهد

مسابقه: مسابقا ت کانگورو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

پویان پوررمضانی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

کیارش رستم پی

مسابقه: مسابقات اسکیت

رتبه: دوم

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

محمد سلخی

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سپاس بهشتی

مسابقه: هنر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر علی کریم پور

مسابقه: مسابقات اسکیت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عدنان جمشیدی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرعلی عزیزان

مسابقه: مسابقات اسکیت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سامین ارچینی

مسابقه: هنر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرین طهورنیا

مسابقه: مسابقات اسکیت

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مهسا حسيني ينكجه

1388/05/05

دبستان پسرانه سما

يوسف جمشيدي خليفه لو

1384/05/05

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

مريم عزيززاده ننه كران

1378/05/06

دبستان پسرانه سما

پويا پاك نژاد

1386/05/04

دبستان پسرانه سما

گرشا معاشيان

1388/05/08

دبستان پسرانه سما

ارشان علي پور

1390/05/03

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

فرناز شربياني

1379/05/08

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

سحر پالودي

1379/05/05

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

رضا نشاني

1379/05/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه مظفري

1390/05/02

دبستان پسرانه سما

فراز ثمن زاد

1388/05/06