آخرین اخبار مدارس


28 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

حسنی خلبان شده

بتول سعیدی

شعر کودکان

دبستان پسرانه دوره اول سما

سه کوتوله در جنگل

علی جاسبی نیا

داستانی

دبستان پسرانه دوره اول سما

آشنایی با جانداران

علی ذوالفقاری

جانور شناسی

دبستان پسرانه دوره اول سما

فرشته های

سعید عسگری

شعر کودکان

دبستان پسرانه دوره اول سما

رنگ خدایی

حسین خادم پور ارانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه دوره اول سما

هلوی شکمو و مهمانی کرمها

هاجر زمانی

داستانی تخیلی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

عسل جوان جله كران

1386/03/06

دبستان پسرانه دوره اول سما

كسرا مكاني

1390/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارينا قنادي

1383/03/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آناهيتا جهاني

1383/03/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده مبينا قرشي ميناآباد

1385/03/02

دبستان دخترانه سما

ثنا جوادي

1386/03/07

دبستان دخترانه سما

آروشا اميررياحي

1391/03/01