آخرین اخبار مدارس


28 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مهردبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

سه کوتوله در جنگل

علی جاسبی نیا

داستانی

دبستان پسرانه دوره اول سما

رنگ خدایی

حسین خادم پور ارانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه دوره اول سما

حسنی خلبان شده

بتول سعیدی

شعر کودکان

دبستان پسرانه دوره اول سما

آشنایی با جانداران

علی ذوالفقاری

جانور شناسی

دبستان پسرانه دوره اول سما

هلوی شکمو و مهمانی کرمها

هاجر زمانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه دوره اول سما

فرشته های

سعید عسگری

شعر کودکان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

تامارا خاكپورعنبران

1388/08/02

دبستان دخترانه سما

باران دبيرمنش

1387/08/06

دبستان دخترانه سما

سوگل سگالي

1389/08/01

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سيدايليا حسيني

1387/08/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده كوثر سيدتقوي

1384/08/01

دبستان دخترانه سما

آيلين شاملي

1388/08/05