آخرین اخبار مدارس


28 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

هنرستان فني وحرفه اي وكارودانش دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبستان پسرانه دوره اول سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

آشنایی با جانداران

علی ذوالفقاری

جانور شناسی

دبستان پسرانه دوره اول سما

سه کوتوله در جنگل

علی جاسبی نیا

داستانی

دبستان پسرانه دوره اول سما

رنگ خدایی

حسین خادم پور ارانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه دوره اول سما

حسنی خلبان شده

بتول سعیدی

شعر کودکان

دبستان پسرانه دوره اول سما

هلوی شکمو و مهمانی کرمها

هاجر زمانی

داستانی تخیلی

دبستان پسرانه دوره اول سما

فرشته های

سعید عسگری

شعر کودکان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره دوم سما

علي گلزاري

1387/09/30

دبستان دخترانه سما

ياسمين يگانه

1389/09/28

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سيدپرهام هاشمي بيگزادمحله

1387/09/23

دبستان پسرانه دوره دوم سما

طاها رضائي درويشي

1386/09/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

يلدا ارغوان

1383/09/23

دبستان دخترانه سما

ثنا حبيبي پورزارع

1389/09/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شبان پور

1384/09/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پارميدا عبداللهي ننه كران

1384/09/27

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ابوالفضل جعفري

1386/09/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه شرق پور

1384/09/28